به دلیل تخصصی بودن مباحث این قسمت، فقط اعضای میزگرد امکان حضور و مشاهده را دارند.

به دلیل تخصصی بودن مباحث این قسمت، فقط اعضای میزگرد امکان حضور و مشاهده را دارند.

برندهای بازار کنترل عفونت
محل تولد
ایران
تاریخ تـولد
۲۰۰۲
مالک بـرند:
شرکت به بان شیمی
تعداد کشور‌های تـولید کننده
ایران
تعداد کشور‌های مصرف کننده
۱ تا ۱۰
محل تولد
ایران
تاریخ تـولد
۲۰۰۰
مالک بـرند:
شرکت رضاراد
تعداد کشور‌های تـولید کننده
ایران
تعداد کشور‌های مصرف کننده
۱ تا ۱۰
محل تولد
ایران
تاریخ تـولد
۲۰۰۵
مالک بـرند:
شرکت عطرینه سازیبا
تعداد کشور‌های تـولید کننده
ایران
تعداد کشور‌های مصرف کننده
۱ تا ۱۰
محل تولد
آلمان
تاریخ تـولد
۱۹۲۴
مالک بـرند:
BODE Chemie GmbH
تعداد کشور‌های تـولید کننده
آلمان
تعداد کشور‌های مصرف کننده
۵۱تا۱۰۰
محل تولد
آلمان
تاریخ تـولد
نامعلوم
مالک بـرند:
Alpro Medical GmbH
تعداد کشور‌های تـولید کننده
آلمان
تعداد کشور‌های مصرف کننده
نامعلوم
محل تولد
ایران
تاریخ تـولد
۲۰۱۱
مالک بـرند:
شرکت زرستان
تعداد کشور‌های تـولید کننده
ایران
تعداد کشور‌های مصرف کننده
۱ تا ۱۰
محل تولد
ایران
تاریخ تـولد
۲۰۱۱
مالک بـرند:
شرکت درنا دارویه
تعداد کشور‌های تـولید کننده
ایران
تعداد کشور‌های مصرف کننده
۱ تا ۱۰
محل تولد
سوییس
تاریخ تـولد
۱۹۶۵
مالک بـرند:
Borer Chemie AG
تعداد کشور‌های تـولید کننده
سوییس
تعداد کشور‌های مصرف کننده
۵۱ تا ۱۰۰
محل تولد
سوییس
تاریخ تـولد
نامعلوم
مالک بـرند:
Oroclean Chemie
تعداد کشور‌های تـولید کننده
سوییس
تعداد کشور‌های مصرف کننده
نامعلوم
محل تولد
آمریکا
تاریخ تـولد
۱۹۵۴
مالک بـرند:
Medical Chemical Corporation
تعداد کشور‌های تـولید کننده
آمریکا
تعداد کشور‌های مصرف کننده
نامعلوم
محل تولد
آلمان
تاریخ تـولد
۱۹۸۰
مالک بـرند:
Dr.‎ Schumacher GmbH
تعداد کشور‌های تـولید کننده
آلمان و ۲ کشور دیگر
تعداد کشور‌های مصرف کننده
۵۱تا۱۰۰
محل تولد
آلمان
تاریخ تـولد
۱۹۱۲
مالک بـرند:
Dr.‎ Weigert
تعداد کشور‌های تـولید کننده
آلمان
تعداد کشور‌های مصرف کننده
۵۱تا۱۰۰
محل تولد
ایران
تاریخ تـولد
نامعلوم
مالک بـرند:
شرکت نقش جبه پارس
تعداد کشور‌های تـولید کننده
ایران
تعداد کشور‌های مصرف کننده
۱ تا ۱۰
محل تولد
ایران
تاریخ تـولد
۱۹۹۳
مالک بـرند:
شرکت کیمیا فام
تعداد کشور‌های تـولید کننده
ایران
تعداد کشور‌های مصرف کننده
۱ تا ۱۰
محل تولد
ایران
تاریخ تـولد
۲۰۰۵
مالک بـرند:
شرکت کیتوتک
تعداد کشور‌های تـولید کننده
ایران
تعداد کشور‌های مصرف کننده
۱-۱۰
محل تولد
ایران
تاریخ تـولد
۲۰۱۷
مالک بـرند:
شرکت به پاک شیمی سلامت
تعداد کشور‌های تـولید کننده
ایران
تعداد کشور‌های مصرف کننده
۱ تا ۱۰
محل تولد
ایران
تاریخ تـولد
۲۰۱۵
مالک بـرند:
شرکت نوا فارمد کیمیا
تعداد کشور‌های تـولید کننده
۱ تا ۱۰
تعداد کشور‌های مصرف کننده
ایران
محل تولد
ایران
تاریخ تـولد
۲۰۰۰
مالک بـرند:
شرکت رضاراد
تعداد کشور‌های تـولید کننده
ایران
تعداد کشور‌های مصرف کننده
۱ تا ۱۰
محل تولد
آلمان
تاریخ تـولد
۱۹۹۵
مالک بـرند:
Heck Hygiene GmbH
تعداد کشور‌های تـولید کننده
آلمان
تعداد کشور‌های مصرف کننده
نامعلوم
محل تولد
آلمان
تاریخ تـولد
۱۹۷۵
مالک بـرند:
Wachendorff-Chemie GmbH 
تعداد کشور‌های تـولید کننده
آلمان
تعداد کشور‌های مصرف کننده
نامعلوم
محل تولد
ایران
تاریخ تـولد
۲۰۱۶
مالک بـرند:
شرکت عطرینه سازیبا
تعداد کشور‌های تـولید کننده
ایران
تعداد کشور‌های مصرف کننده
۱ تا ۱۰
محل تولد
ایران
تاریخ تـولد
۱۳۹۵
مالک بـرند:
شرکت فن آوران سپید جامگان
تعداد کشور‌های تـولید کننده
ایران
تعداد کشور‌های مصرف کننده
۱

اگر می خواهید شرکت و برند شما در این میزگرد حضور داشته باشد اینجـا را کلیک کنید.